Konetekniikan kilta Machina ry:n toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2023

Yleistä

Konetekniikan kilta Machina ry (myöhemmin Machina tai kilta) on 4.12.2020 perustettu teekkarikilta. 

Killan tarkoituksena on edistää ja tukea Turun yliopiston konetekniikan diplomi-insinööritutkinto-ohjelman opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia perinteitä, opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja ja viihtyvyyttä sekä edistää jäsenten mielekkäitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, luentosarjoja, opintoretkiä, illanviettoja, liikunta- ja kulttuuritoimintaa sekä konferensseja. Edelleen kilta harjoittaa edunvalvontaa, järjestää jatkokoulutustilaisuuksia ja välittää jäsenilleen opiskeluvälineitä voittoa tavoittelematta.

Viestintä

Machinan sisäisen viestinnän tärkein kanava on sähköposti. Machinan yleisellä sähköpostilistalla machina-info[ät]lists.utu.fi tiedotetaan jäsenistöä tulevista tapahtumista, avoimista työpaikoista ja muista yleisistä jäseniä koskevista asioista. Myös yhdistyksen kokousten kokouskutsut lähetetään tälle listalle.

Kilta perustaa uuden sähköpostilistan ainoastaan uusia opiskelijoita koskevia asioita varten.

Killalla on hallitus- ja tapahtumakalenterit, joita hallitus päivittää. Lisäksi Machinalla on oma Discord-palvelin, Telegram-kanava, Instagram-tili sekä Facebook-sivu. Sähköpostilistan lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan KONE!!!! - Telegram-kanavalla.

Killalle luodaan LinkedIn-tili yrityskontaktien edistämiseksi.

Killalla on ajantasaiset verkkosivut (www.machina.fi), joista käy ilmi killan tarkoitus, viralliset dokumentit ja kuluvan toimikauden toimihenkilöt. Yhdistys julkaisee verkkosivuillaan pelkästään tuleville/uusille opiskelijoille suunnatun osion, josta saa mm. tarkempia tietoja koulutuksesta ja opiskelun aloittamisesta.

Machinan viikkomailissa ja Instagram-tilillä aloitetaan myös englanninkielinen viestintä.

Näkyvyys

Fuksit keräävät fuksivastaavan johdolla haalarimainoksia heti syksyn alussa ja tilaavat haalarit. Killan näkyvyyttä ylläpidetään osallistumalla muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille, sekä erilaisiin urheilutapahtumiin, kuten PGP:hen ja MM-kyykkään. Machina pyrkii osallistumaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan lippukulkueisiin vappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä. Machina lisää killan näkyvyyttä myös aktiivisuudella sosiaalisen median kanavissa.

Edunvalvonta

Machina toimii opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä yhdyslenkkinä yleisissä opiskeluun liittyvissä asioissa. Pääasiallisena vastuuhenkilönä opintoasioissa toimii koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, joka pitää tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Erityisesti laitostasolla koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava tekee yhteistyötä Materiaalitekniikan kilta Adamas ry:n ja heidän koulutuspoliittisen vastaavansa kanssa. Tekniikan koulutuksen ja tiedekuntatason edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä Technica ry:n kanssa. Machina myös nimeää edustajan kone- ja materiaalitekniikan laitoksen koulutuksen kehittämisen työryhmään.

Tutkinnon sisällöstä ja opetuksen järjestämisestä kerätään tietoa vähintään kaksi kertaavuodessa toteutettavan opintokyselyn avulla.

Jäsenistö

Killan hallitus kehittää keinoja kiittää ja palkita henkilöitä ja tahoja killan eteen tehdystä työstä.

Hallitus tekee ainakin yhden ison yhdistyksen toimintaa koskevan jäsenkyselyn.

Suhdetoiminta

Ylläpidetään ja vahvistetaan kontakteja muihin turkulaisiin teekkariyhdistyksiin:

 • Adamas

 • Digit

 • Nucleus

 • Asklepio

 • Kemistklubben

 • DaTe

 • Teekkarikomissio

Ylläpidetään ja vahvistetaan kontakteja valtakunnallisesti muihin konetekniikan alan teekkariyhdistyksiin:

 • Tampereen Koneenrakentajakilta

 • Otaniemen Koneinsinöörikilta

 • Lappeenrannan Koneenrakennuskilta

 • Oulun koneinsinöörikilta

Ylläpidetään kontakteja paikallisesti muihin kuin edellämainittuihin Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistyksiin:

 • Turun yliopiston kemistit TYK

 • Asteriski

Ylläpidetään kontakteja erinäisiin edunvalvonnallisiin tahoihin:

 • Turun yliopiston ylioppilaskunta

 • Tekniikan akateemiset TEK

 • Technica

Ylläpidetään kontakteja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestöön Hybridi Turku ry:hyn ja sen jäsenyhdistyksiin:

 • Delta

 • IVA

 • Pulterit

 • Synapsi

Ylläpidetään kontakteja muihin Turun alueen teknillisen alan opiskelijajärjestöihin

 • TIO

Ylläpidetään olemassa olevia suhteita alan yrityksiin sekä pyritään luomaan uusia yritysyhteistyösuhteita aktiivisesti. Yritysyhteistyön avulla pyritään parantamaan yhdistyksen jäsenten mahdollisuuksia työllistyä alan yrityksiin. Yritysyhteistyötä tehdään aktiivisesti erilaisten tapahtumien sekä sponsorointisopimusten muodossa.

Teekkarius

Machina on teekkarikilta.

Kilta vaalii, ylläpitää ja kehittää teekkarikulttuuria.

Jokainen killan varsinainen jäsen on oikeutettu lunastamaan itselleen teekkarilakin ensimmäisen opiskeluvuoden Wappuna tai sen jälkeen, kunhan hän on hyväksytysti täyttänyt Machinan ja Teekkarikomission lakkiohjesääntöjen määrittelemät ehdot. Lakin käytöstä on säädetty erilliset Machinan ja Teekkarikomission lakkiohjesäännöt.

Tilat

Kiltahuone on Agoran kellarissa sijaitseva luokka K127. Kiltahuone on yhteinen Materiaalitekniikan kilta Adamas ry:n kanssa. Kiltahuone on jäsenistön tila, jossa voi opiskella, viettää aikaa tai kokoustaa virallisemmissa merkeissä.

Machinan kiltahuonetta kehitetään jäsenistön tarpeita vastaavaksi selvittämällä jäsenistön tarpeita kiltahuoneen varustelun suhteen ja toteuttamalla niitä mahdollisuuksien mukaan.

Sovitaan kiltahuoneen käytöstä ja käyttösäännöistä yhdessä Adamaksen kanssa.

Uudet opiskelijat

Killan hallitus osallistuu vaikuttamaan konetekniikan tuutorivalintoihin.

Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden orientaatioviikkoon.

Killan hallitus varmistaa, että uusille opiskelijoille:

 • Tilataan killan haalarit

 • Järjestetään teekkarikasvatus

 • Tarjotaan mahdollisuus tutustua ja osallistua killan toimintaan

Tapahtumat

Machina järjestää sitsejä, excursioita ja muita vapaa-ajan tapahtumia. Machina myös pyrkii järjestämään erilaisia kerhoja, kuten ompelukerho, leffakerho ja pelikerho.

Kestävä kehitys

Kilta kehittää käytäntönsä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hallitus valitsee killalle ympäristövastaavan.

Yhdenvertaisuus

Hallitus takaa yhdenvertaisen kohtelun kaikille jäsenille.

Hallitus edistää toiminnallaan yhdenvertaisuutta. 

Hallitus valitsee killalle yhdenvertaisuusvastaavan.

Kaikissa killan tapahtumissa on nimitetty vähintään yksi häirintäyhdyshenkilö.

Hallitus valmistelee yhdenvertaisuussuunnitelman, joka kuvaa konkreettisia toimintasuunnitelmia ja sääntöjä killan yhdenvertaisempaa tulevaisuutta varten.